• Proč si zbytečně lámat hlavu s právními záležitostmi?

  • Když na to jsou tady odborníci...

  • Jsme klič k řešení Vašich problémů!

Zajišťování plnění ze smluv/ vymáhání pohledávek

Smlouva je nejčastější právní úkon zakládající právní vztahy mezi subjekty a jejím obsahem jsou nejrůznější práva a povinnosti. Při uzavírání smluv je důležitá nejen formální bezvadnost smlouvy, ale i to, aby maximálně naplňovala potřeby a očekávání klienta. Jelikož neuhrazená pohledávka je velice častým důvodem, kdy klient hledá právní pomoc, je velice důležité již od samého počátku upravit smlouvu tak, aby zahrnovala ujednání k maximální ochraně věřitelů a případně snazší vymožitelnost v případě, že dlužník neplatí. Poradíme Vám s volbou vhodného způsobu smluvního zajištění závazku a případně i zajistíme sepis směnek všech druhů, zástavních smluv, jejichž předmětem je dohoda mezi dlužníkem a věřitelem o tom, že závazek dlužníka bude v případě jeho neplnění zajištěn zástavním právem k movité nebo nemovité věci (včetně zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí), notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, který je jedním z nejlepších zajištění pohledávky a výrazně přispívá k rychlosti exekuce. Jsme schopní zajistit pro Vás soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek.